TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19 - TIỂU BAN ĐIỀU TRỊ - BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG COVID-19
Cập nhât: {{vm.tongHopBaoCao.ngayDuyet}}
Tổng số ca Mắc, Hồi phục và Tử vong do COVID-19
Số ca nhiễm: {{vm.tong_Thang | number}}
Số đã khỏi: {{vm.tongDaKhoi_Thang | number}}
Số tử vong: {{vm.tongTuVong_Thang | number}}
Số ca mắc mới nhập viện, khỏi bệnh ra viện, tử vong theo ngày
Tổng số THB: {{vm.tong_Thang | number}}
Số đang điều trị: {{vm.tongDangDieuTri_Thang | number}}
Số đã khỏi: {{vm.tongDaKhoi_Thang | number}}
Số tử vong: {{vm.tongTuVong_Thang | number}}
Tổng số ca mắc, khỏi bệnh, tử vong, đang điều trị
Tổng số THB: {{vm.tong_Thang | number}}
Số đang điều trị: {{vm.tongDangDieuTri_Thang | number}}
Số đã khỏi: {{vm.tongDaKhoi_Thang | number}}
Số tử vong: {{vm.tongTuVong_Thang | number}}
Danh sách khỏi bệnh theo ngày
# Ngày ra viện Số lượng Danh sách chi tiết
{{$index + 1}} {{item.strNgayThongKe}} {{item.tongCong | number}} {{item.strDanhSachChiTiet}}
DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ THEO CƠ SỞ
# Cơ sở điều trị Số lượng Danh sách chi tiết
{{$index + 1}} {{item.coSo}} {{item.tongCong | number}} {{item.strDanhSachChiTiet}}
Diễn biến điều trị của bệnh nhân tại các cơ sở điều trị
# Nơi đang điều trị 1. Ổn định, không thay đổi 2. Đỡ giảm, tiến triển tốt 3. Tiến triển nặng lên 4. Tiên lượng rất nặng 5. Tiên lượng tử vong Tổng cộng
{{$index + 1}} {{item.tenCoSo}} {{item.tong_OnDinh==0 ? "" : item.tong_OnDinh}} {{item.tong_DoGiam==0 ? "" : item.tong_DoGiam}} {{item.tong_TienTrienNang==0 ? "" : item.tong_TienTrienNang}} {{item.tong_TienTrienRatNang==0 ? "" : item.tong_TienTrienRatNang}} {{item.tong_TienLuongTuVong==0 ? "" : item.tong_TienLuongTuVong}} {{item.tongCong | number}}
Diễn biến điều trị của bệnh nhân tại các tỉnh
# Tỉnh đang điều trị 1. Ổn định, không thay đổi 2. Đỡ giảm, tiến triển tốt 3. Tiến triển nặng lên 4. Tiên lượng rất nặng 5. Tiên lượng tử vong Tổng cộng
{{$index + 1}} {{item.tenCoSo}} {{item.tong_OnDinh==0 ? "" : item.tong_OnDinh}} {{item.tong_DoGiam==0 ? "" : item.tong_DoGiam}} {{item.tong_TienTrienNang==0 ? "" : item.tong_TienTrienNang}} {{item.tong_TienTrienRatNang==0 ? "" : item.tong_TienTrienRatNang}} {{item.tong_TienLuongTuVong==0 ? "" : item.tong_TienLuongTuVong}} {{item.tongCong | number}}
Tình trạng lâm sàng của bệnh nhân tại các cơ sở điều trị
# Tỉnh/ TP (Nơi điều trị) 1. Không có biểu hiện lâm sàng 2. Biểu hiện lâm sàng nhẹ 3. Tiên lượng nặng 4. Nặng: ngửi oxy 5. Nặng: thở máy không xâm nhập 6. Nguy kịch: thở máy xâm nhập, ICU 7. Nguy kịch (ECMO) Tổng cộng
{{$index + 1}} {{item.tenCoSo}} {{item.tong_KhongCoBieuHien==0 ? "" : item.tong_KhongCoBieuHien}} {{item.tong_BieuHienNhe==0 ? "" : item.tong_BieuHienNhe}} {{item.tong_TiengLuongNang==0 ? "" : item.tong_TiengLuongNang}} {{item.tong_NangNguiOxy==0 ? "" : item.tong_NangNguiOxy}} {{item.tong_NangThoMay==0 ? "" : item.tong_NangThoMay}} {{item.tong_NguyHiem_ICU==0 ? "" : item.tong_NguyHiem_ICU}} {{item.tong_NguyHiem_ECMO==0 ? "" : item.tong_NguyHiem_ECMO}} {{item.tongCong | number}}
Tình trạng lâm sàng của bệnh nhân tại các tỉnh
# Tỉnh/ TP (Nơi điều trị) 1. Không có biểu hiện lâm sàng 2. Biểu hiện lâm sàng nhẹ 3. Tiên lượng nặng 4. Nặng: ngửi oxy 5. Nặng: thở máy không xâm nhập 6. Nguy kịch: thở máy xâm nhập, ICU 7. Nguy kịch (ECMO) Tổng cộng
{{$index + 1}} {{item.tenCoSo}} {{item.tong_KhongCoBieuHien==0 ? "" : item.tong_KhongCoBieuHien}} {{item.tong_BieuHienNhe==0 ? "" : item.tong_BieuHienNhe}} {{item.tong_TiengLuongNang==0 ? "" : item.tong_TiengLuongNang}} {{item.tong_NangNguiOxy==0 ? "" : item.tong_NangNguiOxy}} {{item.tong_NangThoMay==0 ? "" : item.tong_NangThoMay}} {{item.tong_NguyHiem_ICU==0 ? "" : item.tong_NguyHiem_ICU}} {{item.tong_NguyHiem_ECMO==0 ? "" : item.tong_NguyHiem_ECMO}} {{item.tongCong | number}}
Tình trạng xét nghiệm của bệnh nhân tại các cơ sở điều trị
# Tỉnh/ TP (Nơi điều trị) Đang chờ kết quả Dương tính Dương tính lại Âm tính lần 1 Âm tính lần 2 Âm tính lần 3 trở lên Tổng cộng
{{$index + 1}} {{item.tenCoSo}} {{item.tong_DangChoKetQua==0 ? "" : item.tong_DangChoKetQua}} {{item.tong_DuongTinh==0 ? "" : item.tong_DuongTinh}} {{item.tong_DuongTinhLai==0 ? "" : item.tong_DuongTinhLai}} {{item.tong_AmTinhLan1==0 ? "" : item.tong_AmTinhLan1}} {{item.tong_AmTinhLan2==0 ? "" : item.tong_AmTinhLan2}} {{item.tong_AmTinhLan3==0 ? "" : item.tong_AmTinhLan3}} {{item.tongCong | number}}
Tình trạng xét nghiệm của bệnh nhân tại các tỉnh
# Tỉnh/ TP (Nơi điều trị) Đang chờ kết quả Dương tính Dương tính lại Âm tính lần 1 Âm tính lần 2 Âm tính lần 3 trở lên Tổng cộng
{{$index + 1}} {{item.tenCoSo}} {{item.tong_DangChoKetQua==0 ? "" : item.tong_DangChoKetQua}} {{item.tong_DuongTinh==0 ? "" : item.tong_DuongTinh}} {{item.tong_DuongTinhLai==0 ? "" : item.tong_DuongTinhLai}} {{item.tong_AmTinhLan1==0 ? "" : item.tong_AmTinhLan1}} {{item.tong_AmTinhLan2==0 ? "" : item.tong_AmTinhLan2}} {{item.tong_AmTinhLan3==0 ? "" : item.tong_AmTinhLan3}} {{item.tongCong | number}}
THB XÁC ĐỊNH THEO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2
Nguồn: Tiểu ban điều trị - Bộ Y tế
THB xác định theo giới tính
Nguồn: Tiểu ban điều trị - Bộ Y tế
THB Xác định theo KQ điều trị
Nguồn: Tiểu ban điều trị - Bộ Y tế
THB XÁC ĐỊNH THEO TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG
Nguồn: Tiểu ban điều trị - Bộ Y tế
THB xác định theo tiên lượng điều trị
Nguồn: Tiểu ban điều trị - Bộ Y tế